bűnügy, ügyvéd

Gyakori kérdésként merül fel a büntetőjogi ügyvédi konzultáció során ügyfelek részéről, hogy korábban kiszabott büntetésüket, vagy a bíróság által kiszabott büntetőjogi intézkedést meddig tartja nyilván a bűnügyi nyilvántartó hatóság.

Ez a kérdés azért is fontos, mind az ügyfél, mind pedig a védőügyvéd számára, mert ha későbbi ügyükben a büntetőbíróság ítéletet hoz, akkor természetesen az ítélethozatal előtt a bíróság “le fogja kérni” a priuszukat, prioráló lapjukat, ami tulajdonképpen a bűnügyi nyilvántartás akkor “hatályos”,  tehát akkor, abban az időpontban törvényesen nyilvántartható adataikat fogja tartalmazni.

A bűnügyi nyilvántartásnak is megvannak a szabályai

A bűnügyi nyilvántartásnak is megvannak a szabályai (a kép illusztráció)

Ilyenkor merül fel a kérdés, hogy ekkor és ekkor jogerősen kapott felfüggesztett szabadságvesztés, vagy egy közérdekű munka mennyi ideig “látszik” azaz nyilvántartható törvényesen a rendszerben. De ugyanúgy lehet kérdés, hogy egy jogerősen kitöltött (letöltött) szabadságvesztés mennyi ideig van nyilvántartva a bűnügyi nyilvántartásban.

Bűnügyi nyilvántartás és büntetett előélethez fűződő hatály

Azt ugyanis sokan tudják, hogy a bűnügyi nyilvántartásban egy ideig még azokat is nyilvántartják, akik nem minősülnek büntetett előéletűnek, korábban törvényi mentesítéssel, vagy bírói mentesítéssel vagy akár kegyelem útján mentesültek a büntetett előélethez fűződő hatályok alól, azaz van, vagyis lehet nekik erkölcsi bizonyítványuk.

A bűnügyi nyilvántartásra vonatkozó jogszabály vonatkozó §-i (2017. december 5.)

A bűnügyi nyilvántartásra vonatkozó törvényi szabályozás meglehetősen komplex. A törvény különbséget tesz a különböző mértékű büntetések, valamint intézkedések, sőt szándékos valamint gondatlan elkövetés között is. Alább közlöm a 2017. december 5. napján hatályos jogszabály releváns §-it.

18. § (1)73 A hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartásába felvett adatokat szándékos bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztés kiszabása esetén,

a) ha a büntetés határozott tartamú,
aa) öt évnél nem hosszabb szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított tíz évig,
ab) öt évet meghaladó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított tizenkét évig, vagy
b) életfogytig tartó szabadságvesztés esetén az elítélt személy halálát követő tizenkét évig
kell nyilvántartani.
(2)74 A hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartásába felvett adatokat szándékos bűncselekmény miatt kiszabott
a) elzárás, közérdekű munka, pénzbüntetés, kiutasítás, lefokozás vagy szolgálati viszony megszüntetése büntetés esetén a mentesítés beálltától,
b) foglalkozástól eltiltás, járművezetéstől eltiltás, kitiltás, sportrendezvények látogatásától való eltiltás esetén a végrehajtás befejezésétől vagy a végrehajthatóság megszűnésétől
számított öt évig kell nyilvántartani.
(3)75 A hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartásába felvett adatokat szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, de végrehajtásában felfüggesztett vagy részben felfüggesztett
a) szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig,
b)76
kell nyilvántartani.
(4)77 A hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartásába felvett, a mellékbüntetésre vonatkozó adatokat szándékos bűncselekmény miatt kiszabott mellékbüntetés esetén a mellékbüntetés végrehajtása befejezésétől vagy végrehajthatóságának megszűnésétől számított öt évig kell nyilvántartani.
19. § (1) A hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartásába felvett adatokat gondatlan bűncselekmény miatt szabadságvesztésre ítéltek esetén
a) végrehajtandó szabadságvesztés büntetés kiszabása esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig,
b) a szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztése esetén a mentesítés beálltától számított öt évig
kell nyilvántartani.
(2)78 A hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartásába felvett adatokat gondatlan bűncselekmény miatt kiszabott
a) elzárás, közérdekű munka, pénzbüntetés, kiutasítás, lefokozás vagy szolgálati viszony megszüntetése büntetés esetén a mentesítés beálltától,
b) foglalkozástól eltiltás, járművezetéstől eltiltás, kitiltás, sportrendezvények látogatásától való eltiltás esetén a végrehajtás befejezésétől vagy a végrehajthatóság megszűnésétől
számított három évig kell nyilvántartani.
(3)79 A hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartásába felvett, a mellékbüntetésre vonatkozó adatokat gondatlan bűncselekmény miatt kiszabott mellékbüntetés esetén a mellékbüntetés végrehajtása befejezésétől vagy végrehajthatóságának megszűnésétől számított három évig kell nyilvántartani.
20. § A hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartásába felvett adatokat
a) megrovás alkalmazása esetén az ítélet jogerőre emelkedésétől, ügyészi megrovás esetén a határozat kihirdetésétől,
b) próbára bocsátás alkalmazása esetén a próbaidő, annak meghosszabbítása esetén a meghosszabbított próbaidő elteltétől,
c)80 jóvátételi munka alkalmazása esetén a jóvátételi munka elvégzésének igazolásától,
d)81 kényszergyógykezelést megszüntető végzés, elkobzás, vagyonelkobzás, elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételének elrendelése esetén a jogerőre emelkedéstől,
e)82 javítóintézeti nevelés esetén az intézkedés végrehajtásának befejezésétől,
f)83 büntetés kiszabásának mellőzésével hozott, bűnösséget megállapító jogerős ítélet esetén az ítélet jogerőre emelkedésétől
számított három évig kell nyilvántartani.
20/A. §84 Ha a 16. § (1) bekezdés j) pont je) alpontjában meghatározott, a külföldi ítéletben kiszabott szabadságvesztés vagy szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtására vonatkozó adatokat a külföldi ítélet érvényének elismerését követően beszerezni nem lehet, akkor a büntetés vagy az intézkedés – foganatba vétel napjától számított – teljes tartama lejáratának a napját kell a büntetés vagy intézkedés kitöltése utolsó napjának tekintetni. Ilyen esetben úgy kell tekinteni, hogy a 18-20. §-ban meghatározott időtartam az azt befolyásoló körülmény bekövetkezése nélkül telt el.