Diplomáciai mentesség a büntetőjogban

Dr. Bátki Pál ügyvéd
Dr. Bátki Pál ügyvéd

Mentelmi jog és nemzetközi jogi mentesség

A diplomáciai mentesség az országgyűlési képviselők, vagy bírák stb. mentelmi jogához hasonló jogintézmény a büntető eljárásjogban. Ez nem egy anyagi jogi büntethetőséget kizáró tényező, hanem egy eljárásjogi jogintézmény. Ennek megfelelően a fő szabályait a büntetőeljárási törvény, valamint nemzetközi egyezmények határozzák meg.

Örökre büntetlenül?

A diplomáciai mentesség mivel eljárási jellegű norma írja elő, ebből fakadóan akár csak ideiglenesen áll fenn. Erre az esetre vonatkozik egy speciális, Büntető Törvénykönyvben írt elévülési szabály: az elévülés határidejébe nem számít be az a tartam, amely alatt a mentelmi jogon alapuló mentesség folytán a büntetőeljárás azért nem volt megindítható vagy folytatható, mert a törvényben biztosított mentelmi jogot a döntésre jogosult nem függesztette fel.

Nemzetközi egyezmények

A nemzetközi jogon alapuló mentességet élvező személyek büntetőjogi felelősségre vonására nemzetközi szerződés, ennek hiányában a nemzetközi gyakorlat irányadó. A legfontosabb nemzetközi szerződés e tárgyban a diplomáciai kapcsolatokról Bécsben, 1961. április 18-án aláírt nemzetközi szerződés. E szerint a diplomáciai képviselő mentes a fogadó állam büntető joghatósága alól, sőt még tanúvallomást tenni sem köteles.

Nemzetközi gyakorlat

Ha a helyzet nem ilyen egyértelmű, például nem egy nagykövetről, konzulról, hanem egy ENSZ-ügynökség (pl. UNCHR) vagy más nemzetközi szervezetek egy alkalmazottjáról van szó, akkor a bíróságnak a nemzetközi gyakorlatot kell figyelmbe vennie. Ehhez a törvény kötelezően előírja az alábbi fogódzót: nemzetközi gyakorlat kérdésében a külpolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben az igazságügyért felelős miniszter állásfoglalását kell beszerezni. Ez az állásfoglalás azonban nem köti a bíróságot.

AB határozatok a diplomáciai mentességről

Egy érdekes AB határozat a tiszteletbeli konzulok ún. funkciónális büntetőjogi mentességével foglalkozott. Ahogy az AB határozat is idézi, a tiszteletbeli konzulok – szemben a nem tiszteletbeli konzulokkal – csak konzuli feladataikkal, tevékenységükkel közvetlen összefüggésben kifejtett cselekményükre nézve élveznek mentességet az 1963. évi bécsi konzuli egyezmény 5. cikkében meghatározottak szerint.

Egy másik AB határozat pedig azt emeli ki, hogy egy ENSZ tagállam képviselőjétnem illeti meg mentesség a saját állampolgársága szerinti állam hatóságaival szemben.

Egy diplomata bármit megtehet?

Nem. Egyrészt ha a küldő állam, vagy nemzetközi szervezet lemond a mentességéről, akkor az érintett személy már részt vehet a büntetőeljárásban . Fontos leszögezni, hogy a diplomáciai mentesség azért sem nem jelenti azt, hogy egy diplomata büntetlenül követhet el bármilyen bűncselekményt, mert a mentesség csak annyit jelent, hogy a magyar bíróságoknak nincsen joghatósága felette. De a küldő ország a magyar hatóságok által átadott bizonyítékok alapján lefolytathatja vele szemben az eljárást.


Más büntetőjogi cikkeim

Kérdése van?

Keressen bátran.